Organizacja
 
2021 r. - Walne Zebranie Członków WTN

29 września 2021 roku o godzinie 1645 (II termin) w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się walne zebranie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Otwarcia zebrania dokonał prezes Zdzisław Włodarczyk, który poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Zmarłych Kolegów: Zygmunta Wujca oraz Zbigniewa Szczerbika.

Prezes przedstawił działania Towarzystwa w roku 2020. Niestety, wiele inicjatyw nie doszło do skutku ze względu na sytuację sanitarną w kraju. Dotyczy to zwłaszcza wystawy wydawnictw WTN, którą przygotowano w pomieszczeniach wystawowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Podobnie nie odbyły się obrady sympozjum regionalistów w Praszce (Blisko i daleko). Wydano jednak kilka pozycji książkowych (m.in. Wielopolis Jarosława Petrowicza) oraz tom 20. "Rocznika Wieluńskiego". Członkowie WTN swą aktywność twórczą zaznaczyli również w innych periodykach m.in. "Przeglądzie Archiwalno-Historycznym" (Poznań), "Roczniku Powiatu Oleskiego" i kwartalniku "Na Sieradzkich Szlakach". Mówca zwrócił uwagę na pomoc władz miejskich polegającą na wsparciu "Rocznika Wieluńskiego", którego tom 21 ukaże się w roku bieżącym, spodziewane są też i inne wydawnictwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że Towarzystwo - korzystając z dotacji celowych organizuje wycieczki dla młodzieży szkolnej. W roku 2020 były to: "Szlak Piastowski" oraz zwiedzanie Łodzi. Projekty te realizował kol. Piotr Pawlak. Planujemy również wycieczkę dla członków WTN: podczas wyjazdu do Wschowy powstała idea zorganizowania wycieczki do województwa opolskiego.

Zebrali przyjęli sprawozdanie Prezesa WTN oraz Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego kol. Wacława Urbaniaka.

Na zakończenie warto dodać, że 1 lipca 2021 roku, członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego medal Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Gloria Artis, nagroda przyzna na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Informacje podstawowe


  do góry